Powrót

ODomu

Dom Pomocy Społecznej w Słupi  jest placówką o zasięgu ponadgminnym przeznaczonym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych. Dysponuje ilością 90 miejsc dla kobiet w wieku od 18 roku życia.  Dom posiada wpis do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2012 r. na czas nieokreślony, znak: PS.II.9423.8.2.2012. Równocześnie Dom jest organizacją  pożytku publicznego i może korzystać z corocznego odpisu 1% podatku od osób fizycznych. Dom został wpisany do KRS pod numerem 0000511304.

Dom Pomocy Społecznej funkcjonuje na podstawie umowy zawartej przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujacych Ubogim Dom Zakonny w Słupi ze Starostwem Powiatowym w Busku-Zdroju, zlecającym zadanie prowadzenia domu pomocy społecznej. Celem podejmowanych działań jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego Domu dla kobiet przewlekle psychicznie chorych oraz świadczenie usług na poziomie obowiązującego standardu, o którym jest mowa w Ustawie o Pomocy Społecznej (Dz. U. z 2009 nr 175, poz 1362 z późn. zm.) oraz  w  Rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz. Us z 2012 r., poz. 964).


                                                                                                   
                                                                         

Otaczamy całodobową opieką osoby, które z racji  choroby i niepełnosprawności nie mogą samodzielnie fukncjonować. Zapewniamy  pomoc w formie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz dostęp do usług zdrowotnych. 
Placówka jest  prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, które działa w Kościele i społeczeństwie zgodnie z charyzmatem Założyciela św. Brata Alberta - więcej wiadomości o Zgromadzeniu na stronie http://www.albertynki.pl/indexb.php - który służył najuboższym, bezdomnym, cierpiącym i opuszczonym. Osobom z zaburzeniami psychicznymi, których liczba w społeczeństwie wzrasta,  nie zawsze można zapewnić właściwą opiekę w środowisku. Czesto są to osoby wymagające całodobowej opieki, ponieważ nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Jedną z form instytucjonalnej pomocy i opieki  dla takich osób jest dom pomocy społecznej.

             Miesięczny koszt utrzymania w naszym Domu w roku 2019 wynosi 3800 zł.

Dom świadczy usługi zgodnie z prawnie okreslonym standardem w zakrsie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Każda mieszkanka ma zapewnione miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie oraz utrzymanie czystości osobistej i otoczenia. Udzielana jest niezbędna pomoc w załatwianiu podstawowych czynności życiowych, pielęgnacyjnych oraz spraw osobistych. Mieszkanki mają możliwość udziału w terapii zajęciowej, rozwijania własnych zainteresowań, podnoszenia sprawności i aktywizacji, zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych. Mają również możliwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną. Miezkankom zapewnia się bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych oraz przestrzeganie praw mieszkańców Domu. Świadcząc określone usługi Placówka stara się dążyć do poprawy jakości życia mieszkanek poprzez stworzenie optymalnych warunków do zaspokojenia ich potrzeb.

Każda Mieszkanka Domu jest objęta indywidualnym planem wsparcia tzw. Indywidualnym Planem Wsparcia Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, opracowanym przez zespół opiekuńczo-terapeutyczny. Osoby posiadające zdolność decydowania mają możiwość samodzielnego wybrania sobie pracownika pierwszego kontaktu. Mieszkankom, które nie są w stanie z powodu niepełnosprawności dokonać takiego wyboru przydzielani są pracownicy, którzy mają z nimi najlepszy i częsty kontakt. Pracownicy pierwszego kontaktu aktywnie uczestniczą w spotkaniach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, opracowywaniu indywidualnego planu wsparcia. Systematyczna realizacja tych zadań przyczynia się do zaspokojenia potrzeb naszych Mieszkanek, poprawia jakość ich życia i daje im możliwość rozwoju we wszystkich sferach.
HistoriaDomu

Historia Domu Pomocy Społecznej w Słupi
                                                
                                      
                  
                                      

Czytaj więcej

Usługi


Czytaj więcej

OchronaDanychosobowych

 Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. u. UE z 2016 r. , L.119, poz 1) Administrator Danych Osobowych w DPS w Słupi informuje:
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Słupi jest: Dyrektor Domu mający siedzibę pod adresem: Słupia 91, 28-133 Pacanów.

2. Na podstawie art. 37 ust. 1 lit.a) RODO Administrator (Dyrektor Domu) powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), z którym można kontaktować się pod adresem @mail:  lukasz.chodor.iodo@gmail.com
Czytaj więcej