Powrót

StrukturaOrganizacyjnaDomu

Dom Pomocy Społecznej w Słupi funkcjonuje na podstawie:
1. Ustawy o pomocy spoÅ‚ecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoÅ‚ecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
2. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. nr 111 poz. 535)
3. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki SpoÅ‚ecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy spoÅ‚ecznej (Dz. U. nr 212 poz. 964)
4. Umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwÄ…: "Prowadzenie domu pomocy spoÅ‚ecznej o zasiÄ™gu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych" zawartej w Busku-Zdroju pomiÄ™dzy Powiatem Buskim a Zgromadzeniem Sióstr Albertynek PosÅ‚ugujÄ…cych Ubogich Dom Zakonny w SÅ‚upi
5. Regulaminu organizacyjnego.

W strukturze organizacyjnej Domu wyodrębnia się:
- Dział opiekuńczo-terapeutyczny
- Dział administracji i księgowości
- Dział obsługi

Do podstawowego zakresu zadaÅ„ DziaÅ‚u opiekuÅ„czo-terapeutycznego należy w szczególnoÅ›ci:

 1. Zapewnienie mieszkankom caÅ‚odobowej opieki i udzielanie wsparcia opiekuÅ„czo-bytowego w podstawowych czynnoÅ›ciach życiowych
 2. Udzielanie mieszkankom wsparcia terapeutycznego, w różnych formach i rodzajach prowadzonych przez Dom
 3. Dostosowanie zakresu i poziomu udzielanych Å›wiadczeÅ„ do indywidualnych potrzeb mieszkanek
 4. Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych
 5. Zapewnienie możliwoÅ›ci rehabilitacji ruchowej
 6. Udzielenie i umożliwienie wsparcia aktywizujÄ…cego
 7. Udzielanie i umożliwienie wsparcia usprawniajÄ…cego
 8. Udzielanie wsparcia spoÅ‚eczno-kulturalno-religijnego
 9. Prowadzenie dokumentacji zwiÄ…zanej z realizacjÄ… zadaÅ„ socjalnych, opiekuÅ„czych i terapeutycznych
10. Prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji mieszkanek
11. Umożliwienie mieszkankom dostępu do należnych świadczeń zdrowotnych
12. Pielęgnacja i opieka nad mieszkankami na terenie Domu i poza nim np. podczas pobytu w szpitalu
13. Załatwianie wszelkich spraw związanych z procedurą przyjęcia nowej mieszkanki do Domu oraz w sytuacji jej powrotu do środowiska.


Do zadaÅ„ DziaÅ‚u administracji i ksiÄ™gowoÅ›ci należy w szczególnoÅ›ci:

1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Domu
2. Zabezpieczenie materiaÅ‚owo-techniczne warunków pracy
3. Organizowanie szkoleÅ„ pracowników
4. Prowadzenie korespondencji Domu
5. Prowadzenie spraw bhp i przecipożarowych, konserwacji sprzÄ™tu i budynków
6. Prowadzenie kasy i księgowości Domu
7. Nadzór nad prawidÅ‚owym obiegiem dokumentów
8. Nadzór nad gospodarkÄ… magazynowÄ…, Å›rodkami transportu
9. Prowadzenie dokumentacji związanej ze środkami finansowymi mieszkanek
10. WspóÅ‚udziaÅ‚ we wszelkich dziaÅ‚aniach majÄ…cych na celu zapewnienie mieszkankom odpowiedniego poziomu Å›wiadczonych usÅ‚ug.Do zadaÅ„ DziaÅ‚u obsÅ‚ugi należy w szczególnoÅ›ci:

1. Utrzymanie obiektów, urzÄ…dzeÅ„, instalacji, narzÄ™dzi i maszyn w należytym stanie technicznym
2. Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania Domu oraz utrzymania czystości na terenie obiektu
3. Efektywne prowadzenie działalności paliwowo-energetycznej i wodno-ściekowej
4. Koordynowanie i realizacja zakupów żywnoÅ›ci, Å›rodków czystoÅ›ci, wyposażenia Domu
5. Świadczenie usług żywienia zbiorowego, pralniczych, krawieckich
6. Wykonywanie prac związanych z renowacją pomieszczeń
7. wspóÅ‚udziaÅ‚ we wszelkich dziaÅ‚aniach majÄ…cych na celu zapewnienie mieszkankom odpowiedniego poziomu Å›wiadczonych usÅ‚ug