Powrót

StrukturaOrganizacyjnaDomu

Dom Pomocy Społecznej w Słupi funkcjonuje na podstawie:
1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
2. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. nr 111 poz. 535)
3. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. nr 212 poz. 964)
4. Umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych" zawartej w Busku-Zdroju pomiędzy Powiatem Buskim a Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogich Dom Zakonny w Słupi
5. Regulaminu organizacyjnego.

W strukturze organizacyjnej Domu wyodrębnia się:
- Dział opiekuńczo-terapeutyczny
- Dział administracji i księgowości
- Dział obsługi

Do podstawowego zakresu zadań Działu opiekuńczo-terapeutycznego należy w szczególności:

 1. Zapewnienie mieszkankom całodobowej opieki i udzielanie wsparcia opiekuńczo-bytowego w podstawowych czynnościach życiowych
 2. Udzielanie mieszkankom wsparcia terapeutycznego, w różnych formach i rodzajach prowadzonych przez Dom
 3. Dostosowanie zakresu i poziomu udzielanych świadczeń do indywidualnych potrzeb mieszkanek
 4. Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych
 5. Zapewnienie możliwości rehabilitacji ruchowej
 6. Udzielenie i umożliwienie wsparcia aktywizującego
 7. Udzielanie i umożliwienie wsparcia usprawniającego
 8. Udzielanie wsparcia społeczno-kulturalno-religijnego
 9. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań socjalnych, opiekuńczych i terapeutycznych
10. Prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji mieszkanek
11. Umożliwienie mieszkankom dostępu do należnych świadczeń zdrowotnych
12. Pielęgnacja i opieka nad mieszkankami na terenie Domu i poza nim np. podczas pobytu w szpitalu
13. Załatwianie wszelkich spraw związanych z procedurą przyjęcia nowej mieszkanki do Domu oraz w sytuacji jej powrotu do środowiska.


Do zadań Działu administracji i księgowości należy w szczególności:

1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Domu
2. Zabezpieczenie materiałowo-techniczne warunków pracy
3. Organizowanie szkoleń pracowników
4. Prowadzenie korespondencji Domu
5. Prowadzenie spraw bhp i przecipożarowych, konserwacji sprzętu i budynków
6. Prowadzenie kasy i księgowości Domu
7. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów
8. Nadzór nad gospodarką magazynową, środkami transportu
9. Prowadzenie dokumentacji związanej ze środkami finansowymi mieszkanek
10. Współudział we wszelkich działaniach mających na celu zapewnienie mieszkankom odpowiedniego poziomu świadczonych usług.Do zadań Działu obsługi należy w szczególności:

1. Utrzymanie obiektów, urządzeń, instalacji, narzędzi i maszyn w należytym stanie technicznym
2. Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania Domu oraz utrzymania czystości na terenie obiektu
3. Efektywne prowadzenie działalności paliwowo-energetycznej i wodno-ściekowej
4. Koordynowanie i realizacja zakupów żywności, środków czystości, wyposażenia Domu
5. Świadczenie usług żywienia zbiorowego, pralniczych, krawieckich
6. Wykonywanie prac związanych z renowacją pomieszczeń
7. współudział we wszelkich działaniach mających na celu zapewnienie mieszkankom odpowiedniego poziomu świadczonych usług