Powrót

PrawaIObowiązkiMieszkanek

Prawa i Obowiązki Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Słupi

Mieszkanki Domu mają prawo do:
1. Poszanowania godności osobistej
2. Wolności słowa i wyznania
3. Nienaruszalności tajemnicy spraw prywatnych, tajemnicy korespondencji.
4. Poczucia bezpieczeństwa
5. Niezależności w podejmowaniu decyzji - stosowanie do własnej sprawności psychofizycznej
6. Rozwoju osobowosci
7. Wsparcia finansowego w wysokości 30% zasiłku stałego, jeżeli nie posiadają żadnych własnych dochodów
8. Nawiązywania swobodnego kontaktu i integracji ze środowiskiem lokalnym oraz decydowania o utrzmymywaniu kontaktów z rodziną i przyjaciółmi
9. Mieszkania w pokoju wyposażonym w sprzęty niezbędne do normalnego życia w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych
10. Wyżywienia według zaleceń dietetycznych
11. Dostepu do opieki medycznej:
- regularnych konsultacji z lekarzem internistą, psychiatrą a w razie potrzeby z lekarzem specjalistą
- otrzymywania przepisanych przez lekarza leków i innych środków farmakologicznych
-  Wykonania zalecanych zabiegów na terenie Domu lub umożliwienie skorzystania z zabiegó w gabinetach rehabilitacyjnych
12. Pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb higienicznych odpowiednio do stopnia nepełnosprawności
13. Samodzielnego wyboru uczestnictwa w terapii zajęciowej, psychologicznej, plastycznej, muzycznej, kulturalno-oświatowej, rehabilitacji itp. Decydowania o sposobie spędzania wolnego czasu
14. Korzystania z usług Domu w zakresie:
- prania i prasowania bielizny i odzieży (z wyjątkiem prania chemicznego)
- naprawy odzieży
- usług fryzjerskich - mycie, czesanie, obcinanie (pozostałe są finansowane ze środków własnych Mieszkanki)
- utrzymywanie czystości
- innych, wynikających z indywidualnych potrzeb Mieszkanki i istotnych dla jej stanu psychofizycznego.
15. Pomocy pracownika socjalnego w załatwianiu spraw osobistych
16. Przechowywania w depozycie (nieodpłatnie) posiadanych przedmiotów wartościowych oraz pieniędzy na zasadach określonych w opracowanej procedurze.
17. Własnego poglądu i stosunku do religii, tolerancji religijnej obejmującej również bezwyznaniowość, do uczestnictwa w obrzędach religijnych na terenie Domu i poza nim
18. Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, środki ortopedyczne - według odrębnych przepisów
19. Pochówku zgodnego z życzeniem i wiarą
20. Zgłaszania własnych postulatów dotyczących życia w Domu
21. Zgłaszania skarg i wniosków do kierownika działu i dyrektora Domu albo pracownika pierwszego kontaktu i wpisywania ich do książki skarg i wniosków
22. Korzystania z poradnictwa prawnego i psychologicznego
23. Rezygnacji z pobytu w Domu z wyjątkiem osób ubezwłasnowolnionych (decyduje opiekun prawny) i kierowanych nakazem Sądu (decyzję podejmuje właściwy oddział Sądu)

Mieszkanki Domu są zobowiązane do:
1. Przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o wygląd zewnętrzny, zachowania porządku w miejscu zamieszkania
2. Współdziałania z Personelem Domu w zaspokajaniu własnych potrzeb
3. Poddania się okresowym badaniom lekarskim oraz doraźnym badaniom na obecność chorób zakaźnych
4. Przestrzegania norm, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz zarządzeń porządkowych i procedur obowiązujących w Domu
5. Ponoszenia stosownych opłat za pobyt w Domu
6. Przestrzegania zasad postępowania określonych w przepisach przeciwpożarowych
7. Szanowania i dbania o mienie Domu. W szczególności Mieszkanki są zobowiązane do pokrycia kosztów naprawy szkód wyrządzonych Domowi lub innej Mieszkance z własnej winy.
8. Oszczędnego korzystania z energii elektrycznej, cieplnej i wody w trosce o środowisko naturalne.