Powrót

PrawaIObowiÄ…zkiMieszkanek

Prawa i Obowiązki Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Słupi

Mieszkanki Domu majÄ… prawo do:
1. Poszanowania godności osobistej
2. Wolności słowa i wyznania
3. Nienaruszalności tajemnicy spraw prywatnych, tajemnicy korespondencji.
4. Poczucia bezpieczeństwa
5. Niezależności w podejmowaniu decyzji - stosowanie do własnej sprawności psychofizycznej
6. Rozwoju osobowosci
7. Wsparcia finansowego w wysokoÅ›ci 30% zasiÅ‚ku staÅ‚ego, jeżeli nie posiadajÄ… żadnych wÅ‚asnych dochodów
8. NawiÄ…zywania swobodnego kontaktu i integracji ze Å›rodowiskiem lokalnym oraz decydowania o utrzmymywaniu kontaktów z rodzinÄ… i przyjacióÅ‚mi
9. Mieszkania w pokoju wyposażonym w sprzÄ™ty niezbÄ™dne do normalnego życia w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych
10. Wyżywienia według zaleceń dietetycznych
11. Dostepu do opieki medycznej:
- regularnych konsultacji z lekarzem internistÄ…, psychiatrÄ… a w razie potrzeby z lekarzem specjalistÄ…
- otrzymywania przepisanych przez lekarza leków i innych Å›rodków farmakologicznych
-  Wykonania zalecanych zabiegów na terenie Domu lub umożliwienie skorzystania z zabiegó w gabinetach rehabilitacyjnych
12. Pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb higienicznych odpowiednio do stopnia nepełnosprawności
13. Samodzielnego wyboru uczestnictwa w terapii zajęciowej, psychologicznej, plastycznej, muzycznej, kulturalno-oświatowej, rehabilitacji itp. Decydowania o sposobie spędzania wolnego czasu
14. Korzystania z usług Domu w zakresie:
- prania i prasowania bielizny i odzieży (z wyjątkiem prania chemicznego)
- naprawy odzieży
- usÅ‚ug fryzjerskich - mycie, czesanie, obcinanie (pozostaÅ‚e sÄ… finansowane ze Å›rodków wÅ‚asnych Mieszkanki)
- utrzymywanie czystości
- innych, wynikajÄ…cych z indywidualnych potrzeb Mieszkanki i istotnych dla jej stanu psychofizycznego.
15. Pomocy pracownika socjalnego w załatwianiu spraw osobistych
16. Przechowywania w depozycie (nieodpÅ‚atnie) posiadanych przedmiotów wartoÅ›ciowych oraz pieniÄ™dzy na zasadach okreÅ›lonych w opracowanej procedurze.
17. WÅ‚asnego poglÄ…du i stosunku do religii, tolerancji religijnej obejmujÄ…cej również bezwyznaniowość, do uczestnictwa w obrzÄ™dach religijnych na terenie Domu i poza nim
18. Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzeniu w sprzÄ™t rehabilitacyjny, Å›rodki ortopedyczne - wedÅ‚ug odrÄ™bnych przepisów
19. Pochówku zgodnego z życzeniem i wiarÄ…
20. ZgÅ‚aszania wÅ‚asnych postulatów dotyczÄ…cych życia w Domu
21. ZgÅ‚aszania skarg i wniosków do kierownika dziaÅ‚u i dyrektora Domu albo pracownika pierwszego kontaktu i wpisywania ich do książki skarg i wniosków
22. Korzystania z poradnictwa prawnego i psychologicznego
23. Rezygnacji z pobytu w Domu z wyjÄ…tkiem osób ubezwÅ‚asnowolnionych (decyduje opiekun prawny) i kierowanych nakazem SÄ…du (decyzjÄ™ podejmuje wÅ‚aÅ›ciwy oddziaÅ‚ SÄ…du)

Mieszkanki Domu sÄ… zobowiÄ…zane do:
1. Przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o wygląd zewnętrzny, zachowania porządku w miejscu zamieszkania
2. WspóÅ‚dziaÅ‚ania z Personelem Domu w zaspokajaniu wÅ‚asnych potrzeb
3. Poddania siÄ™ okresowym badaniom lekarskim oraz doraźnym badaniom na obecność chorób zakaźnych
4. Przestrzegania norm, dobrych obyczajów i zasad współżycia spoÅ‚ecznego oraz zarzÄ…dzeÅ„ porzÄ…dkowych i procedur obowiÄ…zujÄ…cych w Domu
5. Ponoszenia stosownych opłat za pobyt w Domu
6. Przestrzegania zasad postępowania określonych w przepisach przeciwpożarowych
7. Szanowania i dbania o mienie Domu. W szczególnoÅ›ci Mieszkanki sÄ… zobowiÄ…zane do pokrycia kosztów naprawy szkód wyrzÄ…dzonych Domowi lub innej Mieszkance z wÅ‚asnej winy.
8. Oszczędnego korzystania z energii elektrycznej, cieplnej i wody w trosce o środowisko naturalne.