Powrót

OchronaDanychosobowych

 Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. u. UE z 2016 r. , L.119, poz 1) Administrator Danych Osobowych w DPS w Słupi informuje:
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Słupi jest: Dyrektor Domu mający siedzibę pod adresem: Słupia 91, 28-133 Pacanów.

2. Na podstawie art. 37 ust. 1 lit.a) RODO Administrator (Dyrektor Domu) powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), z którym można kontaktować się pod adresem @mail:  lukasz.chodor.iodo@gmail.com
Do zakresu działań Domu należy zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu. DPS gromadzi dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz dokumentacji wewnętrznej, a w szczególności z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Domu. Administrator przetwarza dane osobowe w ścisle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa wyżej.