Powrót

MieszkankiStaramy się tworzyć Dom Radosny, Otwarty i Przyjazny dla naszych Mieszkanek

 Staramy się tworzyć Dom Radosny, Otwarty i Przyjazny dla naszych Mieszkanek

WarunkiPrzyjęcia

Warunki przyjęcia

Osoba ubiegająca się o uzyskanie miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Słupi winna złożyć podanie we wlaściwym, zgodnym z miejscem jej zamieszkania Ośrodku Pomocy Społecznej, który zgromadzi wymaganą dokumentację. Dokumentacja ta zostanie następnie przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. Decyzję kierującą do Domu wydaje - z upoważnienia starosty powiatu - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej oraz zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego.
2. Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem adnotacji, iż ubiegający się wykorzystał własne możliwości i uprawnienia, oraz że oferowane przez Ośrodek usługi opiekuńcze nie są w stanie zabezpieczyć dobra ubiegającej sie osoby.
3. Wywiad środowiskowy powinien zawierać szczegółowe dane na temat sytuacji rodzinnej osoby zainteresowanej, dokładne adresy zamieszkania osób zobowiązanych do partycypowania w kosztach utrzymania w Domu Pomocy Społecznej (dzieci, rodzice, dziadkowie).
4. Opinia dotycząca stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu.
5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu.
6. W przypadku kierowania do Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle posychicznie chorych wymagane jest zaświadczenie lekarza psychiatry.
7. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja emerytalno-rentowa.
8. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o skierowanie jest właścicielem nieruchomości wymagane jest przedstawienie aktu własności. W przypadku przekazania tytułu własności na inną osobę (spadkobiercę) wymagana jest umowa notarialna.

Przyjęcie mieszkanki odbywa się według opracowanej Procedury. W przyjęciu uczestniczy dyrektor Domu, pracownik socjalny oraz kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego lub osoba przez niego wyznaczona. W adaptacji do nowego środowiska pomaga pozostały personel, przedstawiciel rady mieszkanek, a także inne współmieszkanki. Nowa mieszkanka zostaje zapoznana z topografią Domu, mieszkankami, personelem, zasadami  funkcjonowania oraz prawami i obowiązkami, które są zawarte w Regulaminie Organizacyjnym Domu. Zostaje poinformowana o sposobie przechowywania i zabepieczania dokumentacji, zapoznaje się z Procedurą postępowania z depozytami oraż środkami pieniężnymi, możliwością urlopowania i zasadami zwrotu odpłatności za  pobyt w szpitalu, sanatorium lub turnusie rehanbilitacyjnym. Zapoznaje sie z wachlarzem usług oferowanych przez Dom.

Czytaj więcej

Terapia

Terapia i rehabilitacja

W Domu Pomocy Społecznej organizowane są zajęcia o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym. Umożliwia się mieszkankom udział w następujących rodzajach terapii:
 
- terapii zajęciowej
- terapii plastyczna  i poprzez zabawę
- terapii kulinarna
- terapii ruchem
- muzykoterapii
- biblioterapii
- terapii duchowej
- ergoterapii
- psychoterapii.

W ramach działalności rehabilitacyjnej prowadzone sa usługi w zakresie:
- kinezyterapii
- hydroterapii
- fizykoterapii


Czytaj więcej

RadaMieszkanek

Rada Mieszkanek

W Domu funkcjonuje Rada Mieszkanek. Bezpośredni nadzór nad Radą sprawuje pracownik socjalny, który organizuje spotkania i sporządza protokoły z tych spotkań.

Mieszkanki spotykają się przynajmniej raz w miesiącu. Na zebraniach przedstawiają swoje propozycje i wnioski odnośnie żywienia, obchodzenia imienin, organizowania imprez i zabaw. Omawiane są wszystkie sprawy, które interesują Panie. Na spotkania Rady Mieszkanek zapraszani mogą być inni pracownicy. Wnioski i propozycje zatwierdzane są przez Radę Mieszkanek i Dyrektora Domu.

Skład Rady Mieszkanek:
Przewodnicząca - Barbara Walczyńska
Zastępca przewodniczącej - Małgorzata Szumilas

Członkinie:
Barbara Nycz
Beata Marciniak-Pieszur
Laura Krzemińska 
Monika Gorczyca
                               
                                           


                      


Czytaj więcej

ZespółMargaretki

Zespół "Margaretki" działa w Domu Pomocy Społecznej w Słupi od 1995r

                   

Czytaj więcej

PrawaIObowiązkiMieszkanek

Prawa i Obowiązki Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Słupi

Mieszkanki Domu mają prawo do:
1. Poszanowania godności osobistej
2. Wolności słowa i wyznania
3. Nienaruszalności tajemnicy spraw prywatnych, tajemnicy korespondencji.
4. Poczucia bezpieczeństwa
5. Niezależności w podejmowaniu decyzji - stosowanie do własnej sprawności psychofizycznej
6. Rozwoju osobowosci
7. Wsparcia finansowego w wysokości 30% zasiłku stałego, jeżeli nie posiadają żadnych własnych dochodów
8. Nawiązywania swobodnego kontaktu i integracji ze środowiskiem lokalnym oraz decydowania o utrzmymywaniu kontaktów z rodziną i przyjaciółmi
9. Mieszkania w pokoju wyposażonym w sprzęty niezbędne do normalnego życia w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych
10. Wyżywienia według zaleceń dietetycznych
11. Dostepu do opieki medycznej:
- regularnych konsultacji z lekarzem internistą, psychiatrą a w razie potrzeby z lekarzem specjalistą
- otrzymywania przepisanych przez lekarza leków i innych środków farmakologicznych
-  Wykonania zalecanych zabiegów na terenie Domu lub umożliwienie skorzystania z zabiegó w gabinetach rehabilitacyjnych
12. Pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb higienicznych odpowiednio do stopnia nepełnosprawności
13. Samodzielnego wyboru uczestnictwa w terapii zajęciowej, psychologicznej, plastycznej, muzycznej, kulturalno-oświatowej, rehabilitacji itp. Decydowania o sposobie spędzania wolnego czasu
14. Korzystania z usług Domu w zakresie:
- prania i prasowania bielizny i odzieży (z wyjątkiem prania chemicznego)
- naprawy odzieży
- usług fryzjerskich - mycie, czesanie, obcinanie (pozostałe są finansowane ze środków własnych Mieszkanki)
- utrzymywanie czystości
- innych, wynikających z indywidualnych potrzeb Mieszkanki i istotnych dla jej stanu psychofizycznego.
15. Pomocy pracownika socjalnego w załatwianiu spraw osobistych
16. Przechowywania w depozycie (nieodpłatnie) posiadanych przedmiotów wartościowych oraz pieniędzy na zasadach określonych w opracowanej procedurze.
17. Własnego poglądu i stosunku do religii, tolerancji religijnej obejmującej również bezwyznaniowość, do uczestnictwa w obrzędach religijnych na terenie Domu i poza nim
18. Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, środki ortopedyczne - według odrębnych przepisów
19. Pochówku zgodnego z życzeniem i wiarą
20. Zgłaszania własnych postulatów dotyczących życia w Domu
21. Zgłaszania skarg i wniosków do kierownika działu i dyrektora Domu albo pracownika pierwszego kontaktu i wpisywania ich do książki skarg i wniosków
22. Korzystania z poradnictwa prawnego i psychologicznego
23. Rezygnacji z pobytu w Domu z wyjątkiem osób ubezwłasnowolnionych (decyduje opiekun prawny) i kierowanych nakazem Sądu (decyzję podejmuje właściwy oddział Sądu)

Mieszkanki Domu są zobowiązane do:
1. Przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o wygląd zewnętrzny, zachowania porządku w miejscu zamieszkania
2. Współdziałania z Personelem Domu w zaspokajaniu własnych potrzeb
3. Poddania się okresowym badaniom lekarskim oraz doraźnym badaniom na obecność chorób zakaźnych
4. Przestrzegania norm, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz zarządzeń porządkowych i procedur obowiązujących w Domu
5. Ponoszenia stosownych opłat za pobyt w Domu
6. Przestrzegania zasad postępowania określonych w przepisach przeciwpożarowych
7. Szanowania i dbania o mienie Domu. W szczególności Mieszkanki są zobowiązane do pokrycia kosztów naprawy szkód wyrządzonych Domowi lub innej Mieszkance z własnej winy.
8. Oszczędnego korzystania z energii elektrycznej, cieplnej i wody w trosce o środowisko naturalne.

Czytaj więcej

Kolęda

01.01.2017 r.
Wizyta duszpasterskaCzytaj więcej

Wyjazd

25.09.2017 r.
Wycieczka do WieliczkiCzytaj więcej