Powrót

PracownicyPracownicy na różnych stanowiskach starają się uczynić to miejsce Domem dla Mieszkanek


ZespółTerapeutyczno-Opiekuńczy

Zespół  Opiekuńczo-Terapeutyczny

W Domu Pomocy Społecznej w Słupi funkcjonuje Zespół  Opiekuńczo-Terapeutyczny powołany przez dyrektora Domu. Należą do niego pracownicy bezpośrednio zajmujący się wspieraniem mieszkanek. Zespół spotyka się średnio raz na dwa tygodnie oraz w razie potrzeby w celu realizacji zadań zaplanowanych na dany rok.

                                                              

Czytaj więcej

PracownikPierwszegokontaktu

Pracownik pierwszego kontaktu

Pracownikiem pierwszego kontaktu jest  osoba z personelu Domu, która w szczególny sposób zajmuje się Mieszkanką w celu udzielenia intensywnej, skoordynowanej  oraz indywidualnej pomocy i opieki. Mieszkanka ma prawo wyboru osoby na swojego pracownika pierwszego kontaktu. W pozostałych przypadkach pracownik ten jest przydzielony przez Zespół opiekuńczo-terapeutyczny.


                                              Czytaj więcej

StrukturaOrganizacyjnaDomu

Dom Pomocy Społecznej w Słupi funkcjonuje na podstawie:
1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
2. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. nr 111 poz. 535)
3. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. nr 212 poz. 964)
4. Umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych" zawartej w Busku-Zdroju pomiędzy Powiatem Buskim a Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogich Dom Zakonny w Słupi
5. Regulaminu organizacyjnego.

W strukturze organizacyjnej Domu wyodrębnia się:
- Dział opiekuńczo-terapeutyczny
- Dział administracji i księgowości
- Dział obsługi

Czytaj więcej