Powrót

WarunkiPrzyjęcia

Warunki przyjęcia

Osoba ubiegajÄ…ca siÄ™ o uzyskanie miejsca w Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej w SÅ‚upi winna zÅ‚ożyć podanie we wlaÅ›ciwym, zgodnym z miejscem jej zamieszkania OÅ›rodku Pomocy SpoÅ‚ecznej, który zgromadzi wymaganÄ… dokumentacjÄ™. Dokumentacja ta zostanie nastÄ™pnie przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. DecyzjÄ™ kierujÄ…cÄ… do Domu wydaje - z upoważnienia starosty powiatu - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej oraz zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego.
2. Wywiad Å›rodowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem adnotacji, iż ubiegajÄ…cy siÄ™ wykorzystaÅ‚ wÅ‚asne możliwoÅ›ci i uprawnienia, oraz że oferowane przez OÅ›rodek usÅ‚ugi opiekuÅ„cze nie sÄ… w stanie zabezpieczyć dobra ubiegajÄ…cej sie osoby.
3. Wywiad Å›rodowiskowy powinien zawierać szczegóÅ‚owe dane na temat sytuacji rodzinnej osoby zainteresowanej, dokÅ‚adne adresy zamieszkania osób zobowiÄ…zanych do partycypowania w kosztach utrzymania w Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej (dzieci, rodzice, dziadkowie).
4. Opinia dotycząca stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu.
5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu.
6. W przypadku kierowania do Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej dla osób przewlekle posychicznie chorych wymagane jest zaÅ›wiadczenie lekarza psychiatry.
7. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja emerytalno-rentowa.
8. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o skierowanie jest właścicielem nieruchomości wymagane jest przedstawienie aktu własności. W przypadku przekazania tytułu własności na inną osobę (spadkobiercę) wymagana jest umowa notarialna.

PrzyjÄ™cie mieszkanki odbywa siÄ™ wedÅ‚ug opracowanej Procedury. W przyjÄ™ciu uczestniczy dyrektor Domu, pracownik socjalny oraz kierownik dziaÅ‚u opiekuÅ„czo-terapeutycznego lub osoba przez niego wyznaczona. W adaptacji do nowego Å›rodowiska pomaga pozostaÅ‚y personel, przedstawiciel rady mieszkanek, a także inne wspóÅ‚mieszkanki. Nowa mieszkanka zostaje zapoznana z topografiÄ… Domu, mieszkankami, personelem, zasadami  funkcjonowania oraz prawami i obowiÄ…zkami, które sÄ… zawarte w Regulaminie Organizacyjnym Domu. Zostaje poinformowana o sposobie przechowywania i zabepieczania dokumentacji, zapoznaje siÄ™ z ProcedurÄ… postÄ™powania z depozytami oraż Å›rodkami pieniężnymi, możliwoÅ›ciÄ… urlopowania i zasadami zwrotu odpÅ‚atnoÅ›ci za  pobyt w szpitalu, sanatorium lub turnusie rehanbilitacyjnym. Zapoznaje sie z wachlarzem usÅ‚ug oferowanych przez Dom.