Powrót

WarunkiPrzyjęcia

Warunki przyjęcia

Osoba ubiegająca się o uzyskanie miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Słupi winna złożyć podanie we wlaściwym, zgodnym z miejscem jej zamieszkania Ośrodku Pomocy Społecznej, który zgromadzi wymaganą dokumentację. Dokumentacja ta zostanie następnie przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. Decyzję kierującą do Domu wydaje - z upoważnienia starosty powiatu - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej oraz zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego.
2. Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem adnotacji, iż ubiegający się wykorzystał własne możliwości i uprawnienia, oraz że oferowane przez Ośrodek usługi opiekuńcze nie są w stanie zabezpieczyć dobra ubiegającej sie osoby.
3. Wywiad środowiskowy powinien zawierać szczegółowe dane na temat sytuacji rodzinnej osoby zainteresowanej, dokładne adresy zamieszkania osób zobowiązanych do partycypowania w kosztach utrzymania w Domu Pomocy Społecznej (dzieci, rodzice, dziadkowie).
4. Opinia dotycząca stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu.
5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu.
6. W przypadku kierowania do Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle posychicznie chorych wymagane jest zaświadczenie lekarza psychiatry.
7. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja emerytalno-rentowa.
8. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o skierowanie jest właścicielem nieruchomości wymagane jest przedstawienie aktu własności. W przypadku przekazania tytułu własności na inną osobę (spadkobiercę) wymagana jest umowa notarialna.

Przyjęcie mieszkanki odbywa się według opracowanej Procedury. W przyjęciu uczestniczy dyrektor Domu, pracownik socjalny oraz kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego lub osoba przez niego wyznaczona. W adaptacji do nowego środowiska pomaga pozostały personel, przedstawiciel rady mieszkanek, a także inne współmieszkanki. Nowa mieszkanka zostaje zapoznana z topografią Domu, mieszkankami, personelem, zasadami  funkcjonowania oraz prawami i obowiązkami, które są zawarte w Regulaminie Organizacyjnym Domu. Zostaje poinformowana o sposobie przechowywania i zabepieczania dokumentacji, zapoznaje się z Procedurą postępowania z depozytami oraż środkami pieniężnymi, możliwością urlopowania i zasadami zwrotu odpłatności za  pobyt w szpitalu, sanatorium lub turnusie rehanbilitacyjnym. Zapoznaje sie z wachlarzem usług oferowanych przez Dom.