Powrót

Terapia

Terapia i rehabilitacja

W Domu Pomocy Społecznej organizowane są zajęcia o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym. Umożliwia się mieszkankom udział w następujących rodzajach terapii:
 
- terapii zajęciowej
- terapii plastyczna  i poprzez zabawÄ™
- terapii kulinarna
- terapii ruchem
- muzykoterapii
- biblioterapii
- terapii duchowej
- ergoterapii
- psychoterapii.

W ramach działalności rehabilitacyjnej prowadzone sa usługi w zakresie:
- kinezyterapii
- hydroterapii
- fizykoterapii


Terapia zajÄ™ciowa prowadzona jest przez instruktora w przeznaczonej na ten cel pracowni. ZajÄ™cia organizowane sÄ… w sposób urozmaicony z wykorzystaniem różnych technik. Wykonywane sÄ… robótki rÄ™czne na drutach, szydeÅ‚ku, makramy (prace ze sznurka), haftowane sÄ… na różnymi metodami serwety, obrusy, obrazy, gobeliny. Wykonuje sie kompozycje z suszonych liÅ›ci, ozdoby ze skóry i bibuÅ‚y, okolicznoÅ›ciowe dekoracje, stroiki wielkanocne, szopki bożonarodzeniowe i inne.
ZajÄ™cia sÄ… bardzo lubiane przez mieszkanki. Prowadzone sÄ… w sposób indywidualny i w grupach. SÄ… sposobnoÅ›ciÄ… do rozwijania talentów i osobistych możliwoÅ›ci twórczych.

Terapia plastyczna i poprzez zabawy to zajÄ™cia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik - rysowanie, wyklejania, kolorowanie, plastelina itp. Natomiast gry i zabawy stolikowe prowadzone przez instruktora ds. kulturalno-oÅ›wiatowych sa odpowiedziÄ… na potrzeby mieszkanek o mniejszej sprawnoÅ›ci intelektualnej. Organizowane sÄ… również zabawy i imprezy integracyjne adresowane do ogóÅ‚u mieszkanek.

Terapia kulinarna organizowana w przeznaczonym na ten cel pomieszczeniu jest prowadzona przez osobÄ™ o kwalifikacjach technologa żywienia. Mieszkanki uczÄ… siÄ™ przyrzÄ…dzania prostych potraw na zimno i gorÄ…co, a także deserów, które nastÄ™pnie podlegajÄ… degustacji. Mieszkanki zapoznajÄ… siÄ™ z tajemnicami sztuki kulinarnej, odpowiedniego żywienia, podawania do stoÅ‚u, dobrych manier oraz obsÅ‚ugi urzÄ…dzeÅ„.

Terapia ruchem ma na celu poprawÄ™, a przynajmniej utrzymanie na dotychczasowym poziomie sprawnoÅ›ci psychoruchowej Mieszkanek.  ZajÄ™cia sÄ… prowadzone q formie indywiduaalnej i grupowej przez rehabilitanta. Odbywaja siÄ™ w sali rehabilitacyjnej, na Å›wieżym powietrzu lub w pokojach mieszkanek. Terapia ruchem to codzienna gimnastyka poranna, ćwiczenia ogólnosprawniajÄ…ce, czynne i bierne, ćwiczenia na krzeseÅ‚kach, gimnastyka przyÅ‚óżkowa, hydromasaż, masaż klasyczny, relaksacyjny i pobudzajÄ…cy, gry i zabawy sportowe na podwórku, spacery po parku i najbliższej okolicy. W okresie letnim organizowane sÄ… konkursy sprawnoÅ›ciowe z symbolicznymi nagrodami.

Muzykoterapia to najczęściej wspólne Å›piewanie, nauka nowych piosenek, ćwiczenia rytmiczne i taneczne oraz zabawy taneczne. Prowadzona jest przez pracowników bezpoÅ›redniej opieki, kótrzy znajÄ…c jej skuteczność  wykorzystujÄ™ te metode oddziaÅ‚ywaÅ„ w swojej pracy: reahabilitant wykorzystuje muzykÄ™ przy ćwiczeniach relaksacyjnych i oddechowych. instruktor ds. kulturalno-oÅ›wiatowych prowadzi zajÄ™cia z choreografii, siostry i opiekunki szczególnie w niedzielÄ™ i Å›wiÄ™ta prowadzÄ… wspólne Å›piewanie pieÅ›ni i piosenek okolicznoÅ›ciowych oraz zabawy przy muzyce.

Biblioterapia to przede wszystkich zachÄ™canie mieszkanek do czytania dobrych książek. Pomoc w doborze lektur i różnego rodzaju czasopism. W Domu funkcjonuje bibioteka obsÅ‚ugiwana przez pracownika socjalnego i instruktora ds. kulturalno-oÅ›wiatowych. Dla osób, które nie mogÄ… samodzielnie czytać prowadzi siÄ™ gloÅ›ne czytanie przez personel lub inne mieszkanki. Na szczególne okazje przygotowywane sÄ… montaże sÅ‚owno-muzyczne.

Terapia duchowa to zaspokojenie potrzeb duchowych i reliugijnych mieszkanek. Dom zatrudnia ksiÄ™dza kapelana, który - podobnie jak siostry zakonne prowadzÄ…ce Dom - sÅ‚uży posÅ‚ugÄ… w każdej chwili, wiele czasu poÅ›wiÄ™ca na rozmowy z mieszkankami, zna ich problemy, towarzyszy w cierpieniu, Å‚agodzi konflikty. KsiÄ…dz kapelan przewodniczy nabożeÅ„stwom,  zachÄ™ca mieszkanki do czynnego udziaÅ‚u w przygotowaniu oprawy liturgicznej. Terapia duchowa to także rekolekcje, pielgrzymki oraz przeżywane wspólnie uroczystoÅ›ci religijne.  Placówka jest otwarta  na osoby wyznajÄ…ce inne religie lub uznajÄ…ce siÄ™ za ateistów z peÅ‚nym poszanowaniem ich przekonaÅ„.

Ergoterapia czyli terapia pracÄ… daje mieszkankom możliwość zaangażowania siÄ™ w drobne prace domowe. Jest to udziaÅ‚ dobrowolny i zawsze pod nadzorem odpowiedniego personelu. Do prac wykonywanych przez mieszkanki  należą: dyżury porzÄ…dkowe na jadalni, troska o czystość podwórza i alejek, pomoc w pralni, kuchni, podlewanie kwiatów, karmienie drobiu, zbieranie owoców i warzyw, kiszenie kapusty itp.

Psychoterapia - zapewnia siÄ™ dostÄ™p mieszkanek do kontaktu z psychologiem, który poprzez rozmowy indywidualne (wspierajÄ…ce, stymulujÄ…ce, reorientacja, trening pamiÄ™ci, Å‚agodzenie napięć emocjonalnych) i spotkania grupowe (relaksacyjne, aktywizujÄ…ce, usprawniajÄ…ce, funkcjonowanie psychospoÅ‚eczne). OddziaÅ‚ywanie psychoterapeutyczne dokonywane jest  przez caÅ‚y personel, którzy przez rozmowy i serdecznÄ… obecność wspierajÄ… mieszkanki w trudnych momentach oraz rozÅ‚adowujÄ… wewnÄ™trzne napiÄ™cia. 


Działalność rehabilitacyjna:


Kinezyterapia poprawia a przynajmniej utrzymuje na dotychczasowym poziomie sprawność psychoruchowÄ… mieszkanek. ZajÄ™cia prowadozne sÄ… w formie indywidualnej i grupowej. Odbywaja siÄ™ one w sali reahabilitacyjnej oraz w pomieszczeniu fizykoterapii w budynku gÅ‚ównym. Na potrzeby mieszkanek sÄ… rowerki, maty do masażu wibracyjnego, bieżnia, drabinki, materace, Terapia Master, rotorki do koÅ„czyÅ„ dolnych i górnych, stóÅ‚ do tenisa, stolik do ćwiczeÅ„ manualnych.

Hydroterapia
ma niezwykle korzystny wpÅ‚yw na ukÅ‚ad krążenia, nerwowy i oddechowy. Zabiegi wodne dziaÅ‚ajÄ… relaksujÄ…co i odprężajÄ…co na organizm. 

Fizykoterapia obejmuje szerokÄ… gamÄ™ zabiegó wykorzystujÄ…cych dziaÅ‚anie lecznicze różnych form energii wystÄ™pujÄ…cych w naturze. Obecnie stosujÄ™ siÄ™ ultradźwiÄ™ki i lampÄ™ Solux.