Powrót

ZespółMargaretki

ZespóÅ‚ "Margaretki" dziaÅ‚a w Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej w SÅ‚upi od 1995r

                   
ZespóÅ‚ Margeretki, kóry tworzÄ… Mieszkanki naszego Domu skÅ‚ada siÄ™ z 10 osób, które aktywnie uczestniczÄ… w różnych wystÄ™pach artystycznych przygotowywanych wspólnie z  pracownikiem kulturalno-oÅ›wiatowym i pracownikiem socjalnym. Równiez pozostaÅ‚e panie - w ramach terapii zajÄ™ciowej - pomagajÄ… w przygotownaiu strojów, rekwizytów i innych niezbÄ™dnych rzeczy uzupeÅ‚niajÄ…cych przedstawienia.
Podczas zajęć  Panie realizujÄ… sie w przygotowaniu montaży sÅ‚owno-muzycznych, skeczy, scenek humorystycznych, różnorodnych przedstawieÅ„ i pantomim. Bardzo lubiÄ… Å›piewać i z każdym rokiem poszerzajÄ… swój repertuar.

ZespóÅ‚ wystepuje na terenie Domu podczas ÅšwiÄ…t, okazjonalnych uroczystoÅ›ci. Åšpiew, poezja, wystÄ™py i zabawy urozmaicajÄ… życie naszym Mieszkankom, pobudzajÄ… do aktywnoÅ›ci, sprzyjajÄ… integracji oraz wypeÅ‚niajÄ… im czas wolny.

Staramy siÄ™ aktywnie uczestniczyć w najbliższym Å›rodowisku, stÄ…d udziaÅ‚ w odpustach i uroczystoÅ›ciach parafialnych,  w PrzeglÄ…dzie KolÄ™d Zapomnianych w Ratajach, spotkania z dziećmi w Przedszkolu SamorzÄ…dowym  oraz w Placówce OpiekuÅ„czo-Wychowawczej w Pacanowie
Mieszkanki reprezentujÄ… swój  Dom na wielu organizowanych przeglÄ…dach, konkursach i festiwalach przeznaczonych dla osób niepeÅ‚nosprawnych, które sÄ… organizowane zarówno na terenie województwa Å›wiÄ™tokrzyskiego oraz poza nim, np. w Staszowie, Tuchowie, DÄ…browie Górniczej. Mieszkanki zawsze starajÄ… siÄ™ jak najlepiej przygotować do wystÄ™pów, pilnie uczestniczÄ… w próbach, aby nie ulec aktorskiej tremie. NagrodÄ… za wÅ‚ożony trud sÄ… oklaski, radość i zadowolenie widowni.