Powrót

ZespółTerapeutyczno-Opiekuńczy

Zespół  Opiekuńczo-Terapeutyczny

W Domu Pomocy Społecznej w Słupi funkcjonuje Zespół  Opiekuńczo-Terapeutyczny powołany przez dyrektora Domu. Należą do niego pracownicy bezpośrednio zajmujący się wspieraniem mieszkanek. Zespół spotyka się średnio raz na dwa tygodnie oraz w razie potrzeby w celu realizacji zadań zaplanowanych na dany rok.

                                                              

Podstawowym zadaniem Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego jest opracowywanie indywidualnych Planów Wsparcia dla Mieszkanek oraz troska o realizację zaplanowanych zadań.   Spotkaniom Zespołu przewodniczy Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego. Do jego zadań należy powiadamianie członków o terminie i zakresie prac. Każde spotkanie jest protokołowane. 

                                                      

Zespół m. inn.:
- określa stan zdrowia, sprawności psychofizycznej, sytuację bytową i socjalną dla każdej nowoprzybyłej mieszkanki
- tworzy indywidualne plany wsparcia, ocenia, wyznacza czas ich realizacji
- wspiera aktywizację mieszkanek do czynnego udziału w życiu Domu i kształtowaniu prawidłowych postaw poprzez udział w organizowaniu uroczystości okolicznościowych, imprez kulturalnych w Domu i w środowisku lokalnym (zabawy, wycieczki, zjazdy integracyjne, zawody sportowe, występy artystyczne)
- zapoznaje pracowników nowoprzyjętych o obowiązkach pracownika pierwszego kontaktu
- dokonuje weryfikacji listy pracowników pierwszego kontaktu z ich udziałem i przy ich akceptacji
- wypracowuje optymalny model współpracy między członkami zespołu w celu lepszego zrozumienia i zaspokojenia indywidualnych potrzeb mieszkanek poprzez organizowanie szkoleń wewnętrznych prowadzonych przez członków Zespołu
- prowadzi terapię indywidualną, rozmowy wspierające, umożliwia nawiązywanie, utrzymanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i bliskimi
- dzieli się na spotkaniach zespołu swoimi spostrzeżeniami.

W skład Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego wchodzą:

1. kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego
 2. psycholog
 3. lekarze: internista, psychiatra
 4. kierownicy zespołów
 5. terapeuta- rehabilitant
 7. pracownicy socjalni
 8. instruktor ds. kulturalno-oświatowych
 9. pielęgniarki
10. opiekunki
11. pracownicy pierwszego kontaktu