Powrót

ZespółTerapeutyczno-Opiekuńczy

ZespóÅ‚  OpiekuÅ„czo-Terapeutyczny

W Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej w SÅ‚upi funkcjonuje ZespóÅ‚  OpiekuÅ„czo-Terapeutyczny powoÅ‚any przez dyrektora Domu. Należą do niego pracownicy bezpoÅ›rednio zajmujÄ…cy siÄ™ wspieraniem mieszkanek. ZespóÅ‚ spotyka siÄ™ Å›rednio raz na dwa tygodnie oraz w razie potrzeby w celu realizacji zadaÅ„ zaplanowanych na dany rok.

                                                              

Podstawowym zadaniem ZespoÅ‚u OpiekuÅ„czo-Terapeutycznego jest opracowywanie indywidualnych Planów Wsparcia dla Mieszkanek oraz troska o realizacjÄ™ zaplanowanych zadaÅ„.   Spotkaniom ZespoÅ‚u przewodniczy Kierownik DziaÅ‚u OpiekuÅ„czo-Terapeutycznego. Do jego zadaÅ„ należy powiadamianie czÅ‚onków o terminie i zakresie prac. Każde spotkanie jest protokoÅ‚owane. 

                                                      

ZespóÅ‚ m. inn.:
- określa stan zdrowia, sprawności psychofizycznej, sytuację bytową i socjalną dla każdej nowoprzybyłej mieszkanki
- tworzy indywidualne plany wsparcia, ocenia, wyznacza czas ich realizacji
- wspiera aktywizację mieszkanek do czynnego udziału w życiu Domu i kształtowaniu prawidłowych postaw poprzez udział w organizowaniu uroczystości okolicznościowych, imprez kulturalnych w Domu i w środowisku lokalnym (zabawy, wycieczki, zjazdy integracyjne, zawody sportowe, występy artystyczne)
- zapoznaje pracowników nowoprzyjÄ™tych o obowiÄ…zkach pracownika pierwszego kontaktu
- dokonuje weryfikacji listy pracowników pierwszego kontaktu z ich udziaÅ‚em i przy ich akceptacji
- wypracowuje optymalny model wspóÅ‚pracy miÄ™dzy czÅ‚onkami zespoÅ‚u w celu lepszego zrozumienia i zaspokojenia indywidualnych potrzeb mieszkanek poprzez organizowanie szkoleÅ„ wewnÄ™trznych prowadzonych przez czÅ‚onków ZespoÅ‚u
- prowadzi terapię indywidualną, rozmowy wspierające, umożliwia nawiązywanie, utrzymanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i bliskimi
- dzieli się na spotkaniach zespołu swoimi spostrzeżeniami.

W skład Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego wchodzą:

1. kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego
 2. psycholog
 3. lekarze: internista, psychiatra
 4. kierownicy zespoÅ‚ów
 5. terapeuta- rehabilitant
 7. pracownicy socjalni
 8. instruktor ds. kulturalno-oÅ›wiatowych
 9. pielÄ™gniarki
10. opiekunki
11. pracownicy pierwszego kontaktu