Powrót

PracownikPierwszegokontaktu

Pracownik pierwszego kontaktu

Pracownikiem pierwszego kontaktu jest  osoba z personelu Domu, która w szczególny sposób zajmuje się Mieszkanką w celu udzielenia intensywnej, skoordynowanej  oraz indywidualnej pomocy i opieki. Mieszkanka ma prawo wyboru osoby na swojego pracownika pierwszego kontaktu. W pozostałych przypadkach pracownik ten jest przydzielony przez Zespół opiekuńczo-terapeutyczny.


                                              Do zadań pracownika pierwszego kontaktu należy:

- stymulowanie i koordynowanie procesu adaptacji u mieszkanki, która ma problemy z zaaklimatyzowaniem się w domu    pomocy społecznej
- indywidualne spotkania z mieszkankami w zależności od potrzeb i możliwości
- stwarzanie przyjacielskiego klimatu spotkań, wysłuchanie, zrozumienie kłopotów, udzielenie wsparcia, empatia, rozmowy o sprawach radosnych i trudnych, o problemach życia codziennego, zachęcenie do wypowiadania swoich potrzeb i stanów emocjonalnych
- rozpoznawanie potrzeb mieszkanki i zgłaszanie ich pracownikom odpowiedzialnych za ich realizację
- interwencja i pomoc w rozwiązywaniu sporów
- udział w zebraniach Zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w celu ustalenia i weryfikacji "Indywidualnego planu wsparcia"
- inne zadania wynikające z indywidualnych potrzeb mieszkanki.

Pracownik pierwszego kontaktu może zostać zwolniony ze swojej funkcji na prośbę mieszkanki lub wniosek Zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.