Powrót

PracownikPierwszegokontaktu

Pracownik pierwszego kontaktu

Pracownikiem pierwszego kontaktu jest  osoba z personelu Domu, która w szczególny sposób zajmuje siÄ™ MieszkankÄ… w celu udzielenia intensywnej, skoordynowanej  oraz indywidualnej pomocy i opieki. Mieszkanka ma prawo wyboru osoby na swojego pracownika pierwszego kontaktu. W pozostaÅ‚ych przypadkach pracownik ten jest przydzielony przez ZespóÅ‚ opiekuÅ„czo-terapeutyczny.


                                              Do zadań pracownika pierwszego kontaktu należy:

- stymulowanie i koordynowanie procesu adaptacji u mieszkanki, która ma problemy z zaaklimatyzowaniem siÄ™ w domu    pomocy spoÅ‚ecznej
- indywidualne spotkania z mieszkankami w zależności od potrzeb i możliwości
- stwarzanie przyjacielskiego klimatu spotkaÅ„, wysÅ‚uchanie, zrozumienie kÅ‚opotów, udzielenie wsparcia, empatia, rozmowy o sprawach radosnych i trudnych, o problemach życia codziennego, zachÄ™cenie do wypowiadania swoich potrzeb i stanów emocjonalnych
- rozpoznawanie potrzeb mieszkanki i zgłaszanie ich pracownikom odpowiedzialnych za ich realizację
- interwencja i pomoc w rozwiÄ…zywaniu sporów
- udział w zebraniach Zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w celu ustalenia i weryfikacji "Indywidualnego planu wsparcia"
- inne zadania wynikajÄ…ce z indywidualnych potrzeb mieszkanki.

Pracownik pierwszego kontaktu może zostać zwolniony ze swojej funkcji na prośbę mieszkanki lub wniosek Zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.