Imprezy2014

Sylwester

W dniu 31.12.2014 r. wspólnym spotkaniem po??egnano odchodzacy Rok 2014 Zobacz więcej

??wietowanie

 ??wi?ta Bo??ego Narodzenia 2014 roku w naszym Domu  Zobacz więcej

SpotkanieZm??odzie??a

 Przed??wi?teczne spotkanie z m??odzie??? z Buska-Zdroju w dniu 16.12.2014 r. Zobacz więcej

Imieniny

 W dniu 11.12.2014 r. obchodzono imieniny solenizantek miesi?ca grudnia Zobacz więcej

Miko??aj

 6.12.2014 r. prze??ywalismy radosne odwiedziny ??w. Miko??aja Zobacz więcej

AndrzejkiWDomu

 26.11.2014 r. to dzie?? na lanie wosku i wró??by andrzejkowe Zobacz więcej

Dzie??Pracownikasocjalnego

 Personel naszego Domu obchodzi?? swoje ??wi?to w dniu 20.11.2014 r. Zobacz więcej

Andrzejki

 18.11.2014 r. udana zabawa andrzejkowa w naszym Domu w towarzystwie zaproszonych Go??ci Zobacz więcej

TurniejTa??ca

 6.11.2014 r. - udzia?? mieszkanek w Turnieju Ta??ca Sportowego  Zobacz więcej

Wspominany

 04.11.2014 r.  - dzie?? wspomnie?? tych, co odeszli Zobacz więcej

Turnus

W dniach 13-27.10.2014 r. grupa mieszkanek przebywa??a w G??ogowie  Zobacz więcej

Wyst?p

 W dniu 24.10.2014 r. mieszkanki uczestniczy??y w przegl?dzie w Chmielniku. Zobacz więcej

ZawodySportowe

 Dzie?? 10.10.2014 r. to rozgrywki sportowe w Gnojnie Zobacz więcej

Imieniny

W dniu 10.10.2014 r. ??wi?towano imieniny trzech sióstr  Zobacz więcej

Spartakiada

Na Spartakiadzie w Pi??czowie w dniu 3.10.2014 r. mieszkanki zdoby??y I miejsce  Zobacz więcej

PUMA2014

 2-3.10.2014 r. - wyjazd do Wadowic, Kawlarii Zebrzydowskiej i na przegl?d artystyczny w D?browie Górniczej. Zobacz więcej

Piknik

 W dniu 30.09.2014 r.  radosnie powitano nadchodz?c? jesie??. Zobacz więcej

WizytaWECB

 Dnia 22.09.2014 r. mieszkanki zwiedzi??y Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie Zobacz więcej

Wycieczka

Dzie?? 16.09.2014 r. to wycieczka do Kurozw?k i Szyd??owa  Zobacz więcej

Warsztaty

 W dniu 13.09.2014 r. mieszkanki wraz z siostr? i pani? terapeutk?  uczestniczy??y w warsztatach wikliniarskich Zobacz więcej

Grzybobranie

Dnia 12.09.2014 r. odby??o si? wielkie grzybobranie  Zobacz więcej

Imieniny

Dnia 11.09. 2014 r. ??wi?towano imieniny solenizantek wrze??niowych  Zobacz więcej

Wykopki

W dniu 8.09.2014 r. mieszkanki pomaga??y w wykopkach.  Zobacz więcej

Wykopki

 wykopki Zobacz więcej

TurniejSportowy

Dnia 9.09.2014 r. grupa Mieszkanek wzi???a udzia?? w Turnieju Tenisa Sto??owego i zaj???a I miejsce. Zobacz więcej

RajdPieszy

Dnia 5.09.2014 r. grupa mieszkanek uczestniczy??a w VI Pieszych Spotkaniach ??wi?tokrzyskich dla Osób Niepelnosprawnych "Szaniec - Grochowiska". Zobacz więcej

Powitanie

 2.09.2014 r. powitali??my w naszym gronie now? dyrektor: siostr? Agat? oraz ksiegow?: siostr? Ró???. Zobacz więcej

Pozegnanie

Dnia 28.08.2014 r. podzi?kowali??my siostrze dyrektor Renacie, siostrze Ismaeli i siostrze Danieli za pos??ug? w naszym Domu. Zobacz więcej

Imieniny

Kolejny ju?? raz w tym roku - 19 dnia miesi?ca - spotkali??my si? razem   na obchodach imienin mieszkanek,  tym razem sierpniowych.  

 

Zobacz więcej

Zabawa

W ??rod? 30.07.2014 r. korzystaj?c z ??adnej s??onecznej pogody przygotowali??my pota??cówk? na ??wie??ym powietrzu.  Zobacz więcej

Sluby

16 lipca br. nasza siostra Daniela w obecno??ci wspólnoty zakonnej i kap??anów, a tak??e rodziców i krewnych w Krakowie z??o??y??a ??luby wieczyste.  Zobacz więcej

Imieniny

Dnia 10 lipca 2014 roku o godz. 14.00 uroczy??cie ??wi?towali??my imieniny mieszkanek naszego Domu, które swoje imieniny obchodz? w??a??nie w lipcu.  Zobacz więcej

Biesiada

26 czerwca br. mieszkanki naszego Domu wraz z pracownikami postanowi??y powita? lato We czwartek.  Zobacz więcej

Przedszkole

24 czerwca 2013 r. grupa mieszkanek z naszego Domu z zespo??u „Margeretki” po raz kolejny spotka??a si? z przedszkolakami z Samorz?dowego Przedszkola Nr 1 w Pacanowie.  Zobacz więcej

Sob??tki

 W ??rod? 18.06.2014 r. delegacja mieszkanek z naszego Domu wraz z opiek? wzi???a udzia?? 
V ju?? Sobótkowym Spotkaniu Integracyjnym nad Zalewem na placu w Solcu – Zdroju. 
Zobacz więcej

Czerwc??wki

 Dnia 12 czerwca br.  odby??y si? imieniny mieszkanek naszego Domu.  Zobacz więcej

ZjazdRodzin2014

W dniu 07 czerwca 2014 roku w naszym Domu odby??o si? ju?? XIX Integracyjne Spotkanie z Rodzinami naszych mieszkanek – Zjazd Rodzin. Zobacz więcej

Matka

 W poniedzia??kowe przedpo??udnie 26 maja 2014 r. o godz. 10.00 na jadalni mieszkanki, siostry i personel Domu spotka??y si? aby w sposób szczególny uczci? ??wi?to „Dnia Matki”.  Zobacz więcej

ZHP

 W pi?tek w godzinach popo??udniowych 23.05.2014 r. po raz drugi go??cili??my w naszym Domu wolontariuszy i harcerzy z „ Klubu Wolontariusza” dzia??aj?cego przy Domu Harcerza w Busku – Zdroju pod opiek? Pani Teresy Leszczy??skiej oraz zespó?? „Belferek”.   Zobacz więcej

Ognisko

 W pi?kny s??oneczny dzie?? 22 maja 2014 r. na terenie naszego parku zorganizowali??my imprez? plenerow?.  Zobacz więcej

Imieniny

 W 15 maja 2014 r. ??wi?towali??my  imieniny mieszkanek naszego Domu o imieniu  Irena, Maria, Petronela, Stanis??awa, Zofia, Iwona.  Zobacz więcej

Emerytura

 W dniu 07 maja 2014 r. ca??a spo??eczno??? Domu Pomocy Spo??ecznej w S??upi po??egna??a odchodz?c? na zas??u??on? emerytur? Pani? Zasucha Józef?.  Zobacz więcej

Wielkanoc

 W okresie przed??wi?tecznym mieszkanki naszego Domu czynnie uczestniczy??y w przygotowaniach do ??wiat Wielkanocnych.  Zobacz więcej

Imieniny

W ??rod? 23 kwietnia br. o godz. 11.00 w kaplicy ca??a  wspólnota naszego Domu , modli??a si? w trakcie uroczystej Mszy ??wi?tej sprawowanej w intencji ks. Jerzego z okazji imienin.  Zobacz więcej

MIsterium

W pi?tek 11 kwietnia 2014 r. w kaplicy naszego Domu o godz. 9.00 grupa artystyczna mieszkanek wraz z paniami z personelu wzi???y udzia?? w Misterium M?ki Pa??skiej Zobacz więcej

Imieniny

Tego dnia okazj? do wspólnego ??wi?towania by??y kolejne imieniny. Solenizantkami by??y panie o imieniu Agnieszka, Justyna, Teodozja, Gra??yna. Zobacz więcej

WielkanocTu??...

Dnia 08.04.2014 r. mieszkanki naszego Domu wzi???y udzia?? w projekcji multimedialnej po??wi?conej  najwa??niejszemu ??wi?tu dla chrze??cijan, jakim jest Wielkanoc. Zobacz więcej

Wiosna

21 marca 2014 r. po ??niadaniu o godz. 9.30 mieszkanki naszego Domu wraz z opiek?   wyruszy??y na d??u??szy spacer w kierunku S??upi na czele z Pani? Wiosn?.   Zobacz więcej

Go???

24 marca 2014 r. o godz. 13.00 nasz Dom odwiedzi?? Jego Ekscelencja Biskup Ksi?dz Biskup Kazimierz Gurda w towarzystwie proboszcza parafii Pacanów Ks. Dziekana Leszka Domaga??y, ks. Tomasza Chojny wikarego parafii. Zobacz więcej

Rekolekcje

W dniach od 21 do 23 marca 2014 r. odby??y si? w naszym Domu  Rekolekcje Wielkopostne, które prowadzi?? dla nas Ks. Dr Jan Jagie??ka.  Zobacz więcej

Dzie??Kobiet

 ??wi?tujemy Dzie?? Kobiet Zobacz więcej

WielkiPost

 05 lutego br. rozpocz?li??my w naszym Domu okres Wielkiego Postu. Zobacz więcej

Imieniny

Dnia 03.03.2014 r. odby??a si? uroczysto??? imieninowa dla naszych mieszkanek obchodz?cych swoje imieniny w marcu.  Zobacz więcej

Ostatki

W T??usty Czwartek 27 lutego 2014 r. mieszkanki naszego Domu  uczestniczy??y w zorganizowanej  pota??cówce „ostatkowej” ko??cz?cej jak??e d??ugi  karnawa??.  Zobacz więcej

Gnojno

W dniu 27 lutego 2014 roku nasze mieszkanki wraz z opiek? zosta??y zaproszone na zabaw? karnawa??ow? przez zaprzyja??niony DPS w Gnojnie.   Zobacz więcej

Pierogomania

 19.02.2014 r. Lepimy pierogi...

Zobacz więcej

Imieniny

Dnia 19 lutego 2014 r. odby??y si? imieniny mieszkanek naszego Domu. W lutym  solenizantkami  by??y Panie o imieniu Julianna i Marianna  Zobacz więcej

Karnawa??

 Dnia 12.02.2014 r w naszym Domu odby??a si? zabawa karnawa??owo - walentynkowa.  Zobacz więcej

Przedszkole

W pi?tkowe przedpo??udnie 31 stycznia mieszkanki naszego Domu  odwiedzi??y dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Szczucinie.  Zobacz więcej

Jase??ka

We czwartek 30 stycznia br. o godz. 10.00 na holu zosta??y wystawione jase??ka pt. ”Dzieci? nam si? narodzi??o”  przez grup? artystyczn? „Margeretki” sk??adaj?c? si? z mieszkanek naszego Domu, które by??y jakby dope??nieniem tego ??wi?tecznego okresu. Zobacz więcej

Babciu...

21 stycznia 2014 r. w godzinach przedpo??udniowych w rytmach skocznych d??wi?ków ??wi?towali??my „Dzie?? Babci”.  Zobacz więcej

Imieniny

 Nowy Rok 2014 rozpocz?li??my od ??wi?towania imienin pa?? o imieniu Agnieszka  i Genowefa.  Zobacz więcej

Rataje

 W sobot? 04 stycznia 2014 r. w godzinach popo??udniowych grupa mieszkanek z zespo??u „Margeretki” reprezentowa??a swój Dom na III Gminnym Przegl?dzie Kol?d Zapomnianych w Ratajach S??upskich.  Zobacz więcej

Kol?da

 W Nowy Rok 1 stycznia 2014 r. z kol?d? do naszego Domu przybyli ksi???a z parafii Pacanów ks. Dziekan Leszek Domaga??a i ks. Tomasz Chojna.  Zobacz więcej