Powrót

ODomu

Z dniem 1.07.2023 r. nastąpiła zmiana organizacyjna. Nowym organem prowadzącym Placówkę jest obecnie Caritas Diecezji Kielckiej, kóre przejeło Dom od Zgromadzenia Sióstr Albertynek.  Dom Pomocy Społecznej w Słupi  jest placówką o zasięgu ponadgminnym przeznaczonym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych. Dysponuje ilością 90 miejsc dla kobiet w wieku od 18 roku życia.  Dom posiada wpis do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego  na czas nieokreślony.
Dom Pomocy Społecznej funkcjonuje na podstawie umowy zawartej przez Caritas Diecezji Kieleckiej   Ubogim Dom  ze Starostwem Powiatowym w Busku-Zdroju, zlecającym zadanie prowadzenia domu pomocy społecznej. Celem podejmowanych działań jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego Domu dla kobiet przewlekle psychicznie chorych oraz świadczenie usług na poziomie obowiązującego standardu, o którym jest mowa w Ustawie o Pomocy Społecznej (Dz. U. z 2009 nr 175, poz 1362 z późn. zm.) oraz  w  Rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz. Us z 2012 r., poz. 964).


                                                                                                   
                                                                         

Otaczamy całodobową opieką osoby, które z racji  choroby i niepełnosprawności nie mogąsamodzielnie fukncjonować. Zapewniamy  pomoc w formie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz dostęp do usług zdrowotnych. 
Placówka jest  prowadzona przez ZCaritas Diecezji Kielcekiej, które działa w Kościele i społeczeństwie zgodnie z  moralnością chrzescijańską.  Osobom z zaburzeniami psychicznymi, których liczba w społeczeństwie wzrasta,  nie zawsze można zapewnić właściwą opiekę w środowisku. Często są to osoby wymagające całodobowej opieki, ponieważ nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Jedną z form instytucjonalnej pomocy i opieki  dla takich osób jest dom pomocy społecznej.

             Miesięczny koszt utrzymania w naszym Domu w roku 2023 wynosi 5 200 zł.

Dom świadczy usługi zgodnie z prawnie okreslonym standardem w zakrsie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Każda mieszkanka ma zapewnione miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie oraz w utrzymaniu czystości osobistej i otoczenia. Udzielana jest niezbędna pomoc w załatwianiu podstawowych czynności życiowych, pielęgnacyjnych oraz spraw osobistych. Mieszkanki mają możliwość udział‚u w terapii zajęciowej, rozwijania własnych zainteresowań, podnoszenia sprawności i aktywizacji, zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych. Mają równiez mozliwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną.  Mieszkankom zapewnia się bezpieczne przechowywanie środków pienięznych i przedmiotów wartościowych oraz przestrzeganie praw mieszkańców Domu. Świadcząc określone usługi Placówka stara się dązyć do poprawy jakości życia mieszkanek poprzez stworzenie optymalnych warunków do zaspokojenia ich potrzeb.

Każda Mieszkanka Domu jest objęta indywidualnym planem wsparcia tzw. Indywidualnym Planem Wsparcia Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, opracowanym przez zespół opiekuńczo-terapeutyczny. Osoby posiadające zdolność decydowania mają moziwość samodzielnego wybrania sobie pracownika pierwszego kontaktu. Mieszkankom, które nie są w stanie z powodu niepełnosprawności dokonać takiego wyboru przydzielani są pracownicy, którzy mają z nimi najlepszy i częsty kontakt. Pracownicy pierwszego kontaktu aktywnie uczestniczą w spotkaniach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, opracowywaniu indywidualnego planu wsparcia. Systematyczna realizacja tych zadań przyczynia się do zaspokojenia potrzeb naszych Mieszkanek, poprawia jakość ich życia i daje im możliwość rozwoju we wszystkich sferach.
HistoriaDomu

Historia Domu Pomocy Społecznej w Słupi
                                                
                                      
                  
                                      

Czytaj więcej

Usługi


Czytaj więcej

OchronaDanychosobowych

 Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14  RozporzÄ…dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepÅ‚ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzÄ…dzenie o ochronie danych) (Dz. u. UE z 2016 r. , L.119, poz 1) Administrator Danych Osobowych w DPS w SÅ‚upi informuje:
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w SÅ‚upi jest: Dyrektor Domu majÄ…cy siedzibÄ™ pod adresem: SÅ‚upia 91, 28-133 Pacanów.

2. Na podstawie art. 37 ust. 1 lit.a) RODO Administrator (Dyrektor Domu) powoÅ‚aÅ‚ Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), z którym można kontaktować siÄ™ pod adresem @mail:  lukasz.chodor.iodo@gmail.com
Czytaj więcej

DeklaracjaDostępności

Wstęp deklaracji

Dom Pomocy Społecznej w Słupi  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Słupi  dpsslupia.albertynki.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2008-06-11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-11

Czytaj więcej