Powrót

OchronaDanychosobowych

 Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14  RozporzÄ…dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepÅ‚ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzÄ…dzenie o ochronie danych) (Dz. u. UE z 2016 r. , L.119, poz 1) Administrator Danych Osobowych w DPS w SÅ‚upi informuje:
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w SÅ‚upi jest: Dyrektor Domu majÄ…cy siedzibÄ™ pod adresem: SÅ‚upia 91, 28-133 Pacanów.

2. Na podstawie art. 37 ust. 1 lit.a) RODO Administrator (Dyrektor Domu) powoÅ‚aÅ‚ Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), z którym można kontaktować siÄ™ pod adresem @mail:  lukasz.chodor.iodo@gmail.com
Do zakresu dziaÅ‚aÅ„ Domu należy zapewnienie caÅ‚odobowej opieki oraz zaspokajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, spoÅ‚ecznych i religijnych na poziomie obowiÄ…zujÄ…cego standardu. DPS gromadzi dane w celu realizacji zadaÅ„ wynikajÄ…cych z przepisów prawa oraz dokumentacji wewnÄ™trznej, a w szczególnoÅ›ci z ustawy o pomocy spoÅ‚ecznej z dnia 12 marca 2004 r. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych oraz obowiÄ…zków i zadaÅ„ zleconych przez instytucje nadrzÄ™dne wobec Domu. Administrator przetwarza dane osobowe w Å›cisle okreÅ›lonym, minimalnym zakresie niezbÄ™dnym do osiÄ…gniÄ™cia celu, o którym mowa wyżej.

DeklaracjaDostępności

Wstęp deklaracji

Dom Pomocy Społecznej w Słupi  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Słupi  dpsslupia.albertynki.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2008-06-11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-11

Czytaj więcej