Powrót

MieszkankiStaramy się tworzyć Dom Radosny, Otwarty i Przyjazny dla naszych Mieszkanek

 Staramy się tworzyć Dom Radosny, Otwarty i Przyjazny dla naszych Mieszkanek

WarunkiPrzyjęcia

Warunki przyjęcia

Osoba ubiegajÄ…ca siÄ™ o uzyskanie miejsca w Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej w SÅ‚upi winna zÅ‚ożyć podanie we wlaÅ›ciwym, zgodnym z miejscem jej zamieszkania OÅ›rodku Pomocy SpoÅ‚ecznej, który zgromadzi wymaganÄ… dokumentacjÄ™. Dokumentacja ta zostanie nastÄ™pnie przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. DecyzjÄ™ kierujÄ…cÄ… do Domu wydaje - z upoważnienia starosty powiatu - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej oraz zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego.
2. Wywiad Å›rodowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem adnotacji, iż ubiegajÄ…cy siÄ™ wykorzystaÅ‚ wÅ‚asne możliwoÅ›ci i uprawnienia, oraz że oferowane przez OÅ›rodek usÅ‚ugi opiekuÅ„cze nie sÄ… w stanie zabezpieczyć dobra ubiegajÄ…cej sie osoby.
3. Wywiad Å›rodowiskowy powinien zawierać szczegóÅ‚owe dane na temat sytuacji rodzinnej osoby zainteresowanej, dokÅ‚adne adresy zamieszkania osób zobowiÄ…zanych do partycypowania w kosztach utrzymania w Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej (dzieci, rodzice, dziadkowie).
4. Opinia dotycząca stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu.
5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu.
6. W przypadku kierowania do Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej dla osób przewlekle posychicznie chorych wymagane jest zaÅ›wiadczenie lekarza psychiatry.
7. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja emerytalno-rentowa.
8. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o skierowanie jest właścicielem nieruchomości wymagane jest przedstawienie aktu własności. W przypadku przekazania tytułu własności na inną osobę (spadkobiercę) wymagana jest umowa notarialna.

PrzyjÄ™cie mieszkanki odbywa siÄ™ wedÅ‚ug opracowanej Procedury. W przyjÄ™ciu uczestniczy dyrektor Domu, pracownik socjalny oraz kierownik dziaÅ‚u opiekuÅ„czo-terapeutycznego lub osoba przez niego wyznaczona. W adaptacji do nowego Å›rodowiska pomaga pozostaÅ‚y personel, przedstawiciel rady mieszkanek, a także inne wspóÅ‚mieszkanki. Nowa mieszkanka zostaje zapoznana z topografiÄ… Domu, mieszkankami, personelem, zasadami  funkcjonowania oraz prawami i obowiÄ…zkami, które sÄ… zawarte w Regulaminie Organizacyjnym Domu. Zostaje poinformowana o sposobie przechowywania i zabepieczania dokumentacji, zapoznaje siÄ™ z ProcedurÄ… postÄ™powania z depozytami oraż Å›rodkami pieniężnymi, możliwoÅ›ciÄ… urlopowania i zasadami zwrotu odpÅ‚atnoÅ›ci za  pobyt w szpitalu, sanatorium lub turnusie rehanbilitacyjnym. Zapoznaje sie z wachlarzem usÅ‚ug oferowanych przez Dom.

Czytaj więcej

Terapia

Terapia i rehabilitacja

W Domu Pomocy Społecznej organizowane są zajęcia o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym. Umożliwia się mieszkankom udział w następujących rodzajach terapii:
 
- terapii zajęciowej
- terapii plastyczna  i poprzez zabawÄ™
- terapii kulinarna
- terapii ruchem
- muzykoterapii
- biblioterapii
- terapii duchowej
- ergoterapii
- psychoterapii.

W ramach działalności rehabilitacyjnej prowadzone sa usługi w zakresie:
- kinezyterapii
- hydroterapii
- fizykoterapii


Czytaj więcej

RadaMieszkanek

Rada Mieszkanek

W Domu funkcjonuje Rada Mieszkanek. BezpoÅ›redni nadzór nad RadÄ… sprawuje pracownik socjalny, który organizuje spotkania i sporzÄ…dza protokoÅ‚y z tych spotkaÅ„.

Mieszkanki spotykajÄ… siÄ™ przynajmniej raz w miesiÄ…cu. Na zebraniach przedstawiajÄ… swoje propozycje i wnioski odnoÅ›nie żywienia, obchodzenia imienin, organizowania imprez i zabaw. Omawiane sÄ… wszystkie sprawy, które interesujÄ… Panie. Na spotkania Rady Mieszkanek zapraszani mogÄ… być inni pracownicy. Wnioski i propozycje zatwierdzane sÄ… przez RadÄ™ Mieszkanek i Dyrektora Domu.

Skład Rady Mieszkanek:
Przewodnicząca - Barbara Walczyńska
Zastępca przewodniczącej - Małgorzata Szumilas

Członkinie:
Barbara Nycz
Beata Marciniak-Pieszur
Laura KrzemiÅ„ska 
Monika Gorczyca
                               
                                           


                      


Czytaj więcej

ZespółMargaretki

ZespóÅ‚ "Margaretki" dziaÅ‚a w Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej w SÅ‚upi od 1995r

                   

Czytaj więcej

PrawaIObowiÄ…zkiMieszkanek

Prawa i Obowiązki Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Słupi

Mieszkanki Domu majÄ… prawo do:
1. Poszanowania godności osobistej
2. Wolności słowa i wyznania
3. Nienaruszalności tajemnicy spraw prywatnych, tajemnicy korespondencji.
4. Poczucia bezpieczeństwa
5. Niezależności w podejmowaniu decyzji - stosowanie do własnej sprawności psychofizycznej
6. Rozwoju osobowosci
7. Wsparcia finansowego w wysokoÅ›ci 30% zasiÅ‚ku staÅ‚ego, jeżeli nie posiadajÄ… żadnych wÅ‚asnych dochodów
8. NawiÄ…zywania swobodnego kontaktu i integracji ze Å›rodowiskiem lokalnym oraz decydowania o utrzmymywaniu kontaktów z rodzinÄ… i przyjacióÅ‚mi
9. Mieszkania w pokoju wyposażonym w sprzÄ™ty niezbÄ™dne do normalnego życia w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych
10. Wyżywienia według zaleceń dietetycznych
11. Dostepu do opieki medycznej:
- regularnych konsultacji z lekarzem internistÄ…, psychiatrÄ… a w razie potrzeby z lekarzem specjalistÄ…
- otrzymywania przepisanych przez lekarza leków i innych Å›rodków farmakologicznych
-  Wykonania zalecanych zabiegów na terenie Domu lub umożliwienie skorzystania z zabiegó w gabinetach rehabilitacyjnych
12. Pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb higienicznych odpowiednio do stopnia nepełnosprawności
13. Samodzielnego wyboru uczestnictwa w terapii zajęciowej, psychologicznej, plastycznej, muzycznej, kulturalno-oświatowej, rehabilitacji itp. Decydowania o sposobie spędzania wolnego czasu
14. Korzystania z usług Domu w zakresie:
- prania i prasowania bielizny i odzieży (z wyjątkiem prania chemicznego)
- naprawy odzieży
- usÅ‚ug fryzjerskich - mycie, czesanie, obcinanie (pozostaÅ‚e sÄ… finansowane ze Å›rodków wÅ‚asnych Mieszkanki)
- utrzymywanie czystości
- innych, wynikajÄ…cych z indywidualnych potrzeb Mieszkanki i istotnych dla jej stanu psychofizycznego.
15. Pomocy pracownika socjalnego w załatwianiu spraw osobistych
16. Przechowywania w depozycie (nieodpÅ‚atnie) posiadanych przedmiotów wartoÅ›ciowych oraz pieniÄ™dzy na zasadach okreÅ›lonych w opracowanej procedurze.
17. WÅ‚asnego poglÄ…du i stosunku do religii, tolerancji religijnej obejmujÄ…cej również bezwyznaniowość, do uczestnictwa w obrzÄ™dach religijnych na terenie Domu i poza nim
18. Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzeniu w sprzÄ™t rehabilitacyjny, Å›rodki ortopedyczne - wedÅ‚ug odrÄ™bnych przepisów
19. Pochówku zgodnego z życzeniem i wiarÄ…
20. ZgÅ‚aszania wÅ‚asnych postulatów dotyczÄ…cych życia w Domu
21. ZgÅ‚aszania skarg i wniosków do kierownika dziaÅ‚u i dyrektora Domu albo pracownika pierwszego kontaktu i wpisywania ich do książki skarg i wniosków
22. Korzystania z poradnictwa prawnego i psychologicznego
23. Rezygnacji z pobytu w Domu z wyjÄ…tkiem osób ubezwÅ‚asnowolnionych (decyduje opiekun prawny) i kierowanych nakazem SÄ…du (decyzjÄ™ podejmuje wÅ‚aÅ›ciwy oddziaÅ‚ SÄ…du)

Mieszkanki Domu sÄ… zobowiÄ…zane do:
1. Przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o wygląd zewnętrzny, zachowania porządku w miejscu zamieszkania
2. WspóÅ‚dziaÅ‚ania z Personelem Domu w zaspokajaniu wÅ‚asnych potrzeb
3. Poddania siÄ™ okresowym badaniom lekarskim oraz doraźnym badaniom na obecność chorób zakaźnych
4. Przestrzegania norm, dobrych obyczajów i zasad współżycia spoÅ‚ecznego oraz zarzÄ…dzeÅ„ porzÄ…dkowych i procedur obowiÄ…zujÄ…cych w Domu
5. Ponoszenia stosownych opłat za pobyt w Domu
6. Przestrzegania zasad postępowania określonych w przepisach przeciwpożarowych
7. Szanowania i dbania o mienie Domu. W szczególnoÅ›ci Mieszkanki sÄ… zobowiÄ…zane do pokrycia kosztów naprawy szkód wyrzÄ…dzonych Domowi lub innej Mieszkance z wÅ‚asnej winy.
8. Oszczędnego korzystania z energii elektrycznej, cieplnej i wody w trosce o środowisko naturalne.

Czytaj więcej

Kolęda

01.01.2017 r.
Wizyta duszpasterskaCzytaj więcej

Wyjazd

25.09.2017 r.
Wycieczka do WieliczkiCzytaj więcej

DeklaracjaDostępności

Wstęp deklaracji

Dom Pomocy Społecznej w Słupi  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Słupi  dpsslupia.albertynki.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2008-06-11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-11

Czytaj więcej