Powrót

PracownicyPracownicy zatrudnieni na różnych stanowiskach starają się uczynić to miejsce Domem dla Mieszkanek


ZespółTerapeutyczno-Opiekuńczy

ZespóÅ‚  OpiekuÅ„czo-Terapeutyczny

W Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej w SÅ‚upi funkcjonuje ZespóÅ‚  OpiekuÅ„czo-Terapeutyczny powoÅ‚any przez dyrektora Domu. Należą do niego pracownicy bezpoÅ›rednio zajmujÄ…cy siÄ™ wspieraniem mieszkanek. ZespóÅ‚ spotyka siÄ™ Å›rednio raz na dwa tygodnie oraz w razie potrzeby w celu realizacji zadaÅ„ zaplanowanych na dany rok.

                                                              

Czytaj więcej

PracownikPierwszegokontaktu

Pracownik pierwszego kontaktu

Pracownikiem pierwszego kontaktu jest  osoba z personelu Domu, która w szczególny sposób zajmuje siÄ™ MieszkankÄ… w celu udzielenia intensywnej, skoordynowanej  oraz indywidualnej pomocy i opieki. Mieszkanka ma prawo wyboru osoby na swojego pracownika pierwszego kontaktu. W pozostaÅ‚ych przypadkach pracownik ten jest przydzielony przez ZespóÅ‚ opiekuÅ„czo-terapeutyczny.


                                              Czytaj więcej

StrukturaOrganizacyjnaDomu

Dom Pomocy Społecznej w Słupi funkcjonuje na podstawie:
1. Ustawy o pomocy spoÅ‚ecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoÅ‚ecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
2. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. nr 111 poz. 535)
3. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki SpoÅ‚ecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy spoÅ‚ecznej (Dz. U. nr 212 poz. 964)
4. Umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwÄ…: "Prowadzenie domu pomocy spoÅ‚ecznej o zasiÄ™gu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych" zawartej w Busku-Zdroju pomiÄ™dzy Powiatem Buskim a Zgromadzeniem Sióstr Albertynek PosÅ‚ugujÄ…cych Ubogich Dom Zakonny w SÅ‚upi
5. Regulaminu organizacyjnego.

W strukturze organizacyjnej Domu wyodrębnia się:
- Dział opiekuńczo-terapeutyczny
- Dział administracji i księgowości
- Dział obsługi

Czytaj więcej

DeklaracjaDostępności

Wstęp deklaracji

Dom Pomocy Społecznej w Słupi  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Słupi  dpsslupia.albertynki.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2008-06-11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-11

Czytaj więcej